YÖK TARAFINDAN AÇIKLANAN KARARLARA İLİŞKİN DUYURU

YÖK TARAFINDAN AÇIKLANAN KARARLARA İLİŞKİN DUYURU

03.04.2023 tarihi itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere,

a)Hali hazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı
aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine,

b)Yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze
verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,

c)Yürürlükte olan "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar"ın 6
ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla %30'unun
uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği" yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına,


ç)Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan
öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,


d)Nisan ayına ertelenmiş olan "derslere ait uygulamalar"ın, yükseköğretim kurumlarının ilgili
kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz
döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine,


e)Bahar dönemindeki ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren
programlar hariç) "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim
yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,


f)Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler,
çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım
analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,


g)Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl
yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.


VİZE SINAVLARI ONLINE OLACAKTIR. 


  • 03 Nisan, 2023